Strategia rozwoju w ramach Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Strategia rozwoju w ramach Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Konsultacje społeczne

Gmina Hajnówka wraz z trzydziestoma innymi samorządami działają wspólnie w ramach Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Inicjatywa ma na celu integrację wysiłków podejmowanych autonomicznie w poszczególnych gminach regionu, po to, by były one bardziej skuteczne i kompleksowe.

Takie projekty – jak pokazuje doświadczenie wielu innych regionów – mają rację bytu. Świadczą o tym projekty, które udało się w pełni zrealizować i które służą rozwojowi lokalnych społeczności, zarówno na polu gospodarczym, jak i szerzej – kulturowym.

Podlasie jest regionem posiadającym bardzo duży potencjał rozwojowy, bazujący przede wszystkim na naturalnym bogactwie przyrodniczym, którego symbolem jest Puszcza Białowieska.

Z jednej strony – ten wyjątkowo cenny obszar stwarza wiele możliwości rozwojowych, z drugiej – „określa” również ich profil, który wiąże się przede wszystkim z rolnictwem ekologicznym i turystyką.

Działając w tych ramach, Partnerstwo Południowo-Wschodnie chce podjąć konkretne inicjatywy, które zaowocują m.in. powstaniem nowej infrastruktury.

Do 5 czerwca 2022 r. będą trwać konsultacje społeczne, w ramach których wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu mogą zgłaszać swoje pomysły związane z rozwojem tej części Podlasia.

Międzypowiatowa strategia rozwojowa

Wspólna strategia gmin zrzeszonych w Partnerstwie ma finalnie doprowadzić do zrealizowania inwestycji istotnych dla gospodarki całego regionu, zarówno powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego, jak i bielskiego oraz kilku gmin należących do powiatu białostockiego.

Do opublikowanego, wstępnego planu i harmonogramu działań można nadal zgłaszać swoje uwagi.

Warto, aby były to konkretne pomysły, które mieszczą się w ogólnym zakresie planowanych działań, określonych w sposób generalny jako zwiększające potencjał turystyczny i rekreacyjny Podlasia w jego części południowej oraz wschodniej.

W projekcie nie zabrakło również rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego na tym wyjątkowym pod względem przyrodniczym terenie, który jest jego największą chlubą i bogactwem.

Gminy należące do Partnerstwa chcą zrealizować wiele celów w trzech głównych obszarach inwestycyjnych, jakimi są: konkurencyjna gospodarka, wysoka jakość oferowanych usług (m.in. turystycznych) i budowanie silnego potencjału społecznego.