Miasto promuje uzdolnionych uczniów

Miasto promuje uzdolnionych uczniów

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

Kończy się kolejny rok szkolny, pierwszy „stabilny” po dwóch latach chaosu, który odbił się niekorzystnie na kondycji psychofizycznej i wynikach wielu uczniów w Polsce.

Począwszy od września 2021 r. do czerwca 2022 r. uczniowie mieli okazję na nowo wdrożyć się do typowej ścieżki edukacyjnej, bez konieczności przechodzenia na nauczanie zdalne czy hybrydowe.

Dzięki temu możliwe było w większym zakresie rozwijanie wielu talentów i pasji, czego dowodem są wyniki uczniów szkół podstawowych i średnich, nie tylko w zakresie programów szkolnych, ale również w wielu konkursach, w których mieli okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Takich uczniów w sposób szczególny docenia Miasto Hajnówka, które przyznaje stypendia uczniowskie, takie jak Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej.

Stypendia będą obowiązywały przez cały przyszły rok szkolny – 2022/2023.

Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca 2022 r.

Jakie warunki należy spełnić?

Stypendium miejskie może otrzymać uczeń, który nie tylko wywiązuje się z podstawowych obowiązków i przestrzega normy społeczne powszechnie obowiązuje, ale również wykazuje się ponadstandardowymi wynikami w nauce albo może się poszczycić wyjątkowymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Za ponadprzeciętne wyniki w nauce uznaje się osiągnięcie minimum 5,50 średniej w klasach siódmej i ósmej oraz 5,70 w klasach od czwartej do szóstej.

Brane są również pod uwagę uzyskane tytuły laureata olimpiady albo innego konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o ile średnia jego ocen wyniesie min. 5,20.

Za osiągnięcia artystyczne uznaje się zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w ramach konkursu, czy też festiwalu albo na wystawie o zasięgu minimum wojewódzkim. Brany jest również pod uwagę dorobek artystyczny.

Za osiągnięcie sportowe uznaje się natomiast zdobycie medalu w zawodach o zasięgu wojewódzkim i wyższym.

Wysokość stypendium to 1000 zł, wypłacane w transzach miesięcznych (po 100 zł).